ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรื่องของความเชื่อในบางมุม ก็เกินกว่าที่จะอธิบายได้ แต่สัมผัสและรู้ได้โดยการกระทำ ลองชิมองค์เจ้าชีวิตดูสิ ลองเข้ามาสัมผัสถึงความดีของพระองค์ พึ่งพาในพระคุณของพระองค์ เข้ามาลี้ภัยในความเป็นห่วงเป็นใยของพระองค์ เราได้รับพระพรจริงๆ ที่รู้ว่าพระองค์อยู่ใกล้ๆ และสามารถลี้ภัยในพระองค์จากภัยร้ายแรงในชีวิตและจากความตายที่สุดแสนจะน่ากลัวนั้น

Thoughts on Today's Verse...

Some aspects of faith are indescriblable: they can only be experienced and known by doing them. Taste the Lord. Sample his goodness. Lean on his grace. Take refuge in his care. We are blessed to find him near and take our refuge from life's greatest dangers and death's greatest fears.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ดีขึ้น ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดเปิดใจของข้าพเจ้า เพื่อจะได้ฝากชีวิตให้กับพระองค์ดูแลอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น โปรดเปิดตาข้าพเจ้าที่จะเห็นว่าพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความรักความเมตตาขนาดไหน ไม่ใช่เพื่อให้ข้าพเจ้าประทับใจ แต่เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนร่วมในพระคุณนั้น ขอบคุณสำหรับความดีงามของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Help me, dear Father, to know you better. Open my heart, dear Lord, so that I will more fully entrust myself to your care. Open my eyes to see just how gracious you are — not to impress me, but to share in your grace. Thank you for your goodness. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 34:8

ความคิดเห็น