ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"จงยำเกรงองค์เจ้าชีวิต" เป็นสาระสำคัญหลักอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์เดิม ข้อความนี้เป็นข้อความที่ตีความได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อมีข้อความในพระคัมภีร์อีกว่า "อย่ากลัวเลย" ยอห์นได้เตือนเราว่า "ความรักที่สมบูรณ์ก็กำจัดความกลัวออกไป" ซึ่งมีความหมายมากกว่าแค่ "ยึดมั่นในพระเจ้าด้วยความกลัว" โดยทั่วไปแล้ว "จงยำเกรงองค์เจ้าชีวิต" หมายถึงเรารู้ว่าอะไรสำคัญ เรารู้ว่าพระบิดาในสวรรค์รักเรามาก เราตระหนักว่าเราอ่อนแอและเต็มไปด้วยบาปและพระเจ้าช่วยเราให้รอดโดยพระคุณและความเมตตาของพระองค์ เรารู้ว่าความยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ของพระองค์มากเกินกว่าที่เราจะเข้าถึง เราเข้ามาหาพระเจ้าและรู้ว่าเราต้องการพระองค์ และเราก็ไม่คู่ควรที่จะร้องขออะไรจากพระองค์ แต่ความจริงที่เหลือเชื่อก็คือว่า เมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยความเคารพและยำเกรงพระองค์ พระองค์ก็อ้าแขนต้อนรับเราเข้าไปหาพระองค์มากขึ้น (ดูอิสยาห์ 57:15)

Thoughts on Today's Verse...

"Fear of the LORD" is one of the great themes of the Old Testament. The phrase is particularly hard to translate, especially in light of the repeated message of the Bible to "fear not" and John's reminder that "perfect love casts out all fear." It means more than "hold God in reverence." Generally, "fear of the LORD" means that we remember our place in the order of things. We know we are deeply loved by our holy Father in heaven. We recognize that we are weak and sinful in comparison and are saved by God's mercy and grace. We acknowledge that his majesty and holiness are far beyond us and that we pale in significance before God. We come to God acknowledging our need for him and our unworthiness to demand anything from him. The incredible reality is that when we approach God with this sense of awe and profound respect, he in turn welcomes us with open arms and brings us close. (See Isaiah 57:15)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณสำหรับความเมตตา พระคุณและการให้อภัยของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับความรัก ความสัตย์ซื่อ และความยุติธรรมของพระองค์ ข้าพระองค์คุกเข่าต่อหน้าพระองค์ และรู้ว่าพระองค์บริสุทธิ์ ยิ่งใหญ่ ประเสริฐด้วยฤทธานุภาพ และความชอบธรรมในทุกสิ่งที่พระองค์ทำ ถ้าไม่มีพระคุณของพระองค์และของขวัญจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์จะไม่สามารถเข้ามาใกล้พระองค์ได้ด้วยความกล้าหาญ พระบิดาผู้ชอบธรรม ขอทรงยกโทษความบาปผิดของข้าพระองค์และให้กำลังข้าพระองค์ที่จะเป็นคนที่สัตย์ซื่อและชอบธรรมและเต็มไปด้วยความเมตตา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Holy and Righteous Father, God Almighty, thank you for your mercy, grace, and forgiveness. Thank you for your love, faithfulness, and justice. I come to you on my knees, recognizing that you are holy, majestic, awesome in power, and righteous in all that you do. Without your grace and the gift of your Spirit, I know I could not come into your presence with such boldness. Righteous Father, forgive me for my sins and empower me to be a person of integrity and grace. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 34:9

ความคิดเห็น