ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"จงยำเกรงองค์เจ้าชีวิต" เป็นสาระสำคัญหลักอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์เดิม ข้อความนี้เป็นข้อความที่ตีความได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อมีข้อความในพระคัมภีร์อีกว่า "อย่ากลัวเลย" ยอห์นได้เตือนเราว่า "ความรักที่สมบูรณ์ก็กำจัดความกลัวออกไป" ซึ่งมีความหมายมากกว่าแค่ "ยึดมั่นในพระเจ้าด้วยความกลัว" โดยทั่วไปแล้ว "จงยำเกรงองค์เจ้าชีวิต" หมายถึงเรารู้ว่าอะไรสำคัญ เรารู้ว่าพระบิดาในสวรรค์รักเรามาก เราตระหนักว่าเราอ่อนแอและเต็มไปด้วยบาปและพระเจ้าช่วยเราให้รอดโดยพระคุณและความเมตตาของพระองค์ เรารู้ว่าความยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ของพระองค์มากเกินกว่าที่เราจะเข้าถึง เราเข้ามาหาพระเจ้าและรู้ว่าเราต้องการพระองค์ และเราก็ไม่คู่ควรที่จะร้องขออะไรจากพระองค์ แต่ความจริงที่เหลือเชื่อก็คือว่า เมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยความเคารพและยำเกรงพระองค์ พระองค์ก็อ้าแขนต้อนรับเราเข้าไปหาพระองค์มากขึ้น (ดูอิสยาห์ 57:15)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณสำหรับความเมตตา พระคุณและการให้อภัยของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับความรัก ความสัตย์ซื่อ และความยุติธรรมของพระองค์ ข้าพระองค์คุกเข่าต่อหน้าพระองค์ และรู้ว่าพระองค์บริสุทธิ์ ยิ่งใหญ่ ประเสริฐด้วยฤทธานุภาพ และความชอบธรรมในทุกสิ่งที่พระองค์ทำ ถ้าไม่มีพระคุณของพระองค์และของขวัญจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์จะไม่สามารถเข้ามาใกล้พระองค์ได้ด้วยความกล้าหาญ พระบิดาผู้ชอบธรรม ขอทรงยกโทษความบาปผิดของข้าพระองค์และให้กำลังข้าพระองค์ที่จะเป็นคนที่สัตย์ซื่อและชอบธรรมและเต็มไปด้วยความเมตตา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น