ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อัครสาวกเปาโลทำให้เห็นกระจ่างแจ้งแล้วว่า หัวใจของข่าวดีคือการตาย ฝัง ฟื้น และการปรากฏตัวของพระเยซู (1 โครินธ์ 15:1-8) อาหารมื้อเย็นขององค์เจ้าชีวิต บางครั้งเราเรียกศีลมหาสนิทหรือพิธีระลึก เป็นหัวใจของการเดินไปกับพระคริสต์ มันเป็นเวลาที่เราประกาศข่าวดี (1 โครินธ์ 11:26) แต่จริงๆแล้ว มันยิ่งกว่าเวลาแห่งการประกาศเสียอีก แต่มันเป็นเวลาแห่งการมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมกับพี่น้อง และกับพระคริสต์ด้วย การมีส่วนร่วมนี้ทำให้เรามีชีวิตชีวาและพลังในการเดินไปกับพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และยังช่วยให้เราหวนระลึกถึงการตายและการฟื้นขึ้นของพระองค์อีกด้วย

Thoughts on Today's Verse...

The Apostle Paul makes clear that the heart of the Gospel is found in the death, burial, resurrection, and appearances of Jesus (1 Corinthians 15:1-8). The Lord's Supper, Communion or Eucharist as it is sometimes called, is a key part of our walk with Christ. It is a time where we proclaim the story of the Gospel (cf. 1 Corinthians 11:26). But, it is more than a time of proclamation; it is a time of participation. We share in the supper with each other and with Christ. This participation revitalizes us in our walk with the Savior and helps us re-live his saving death and resurrection.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบคุณสำหรับพิธีศีลระลึก มันช่างสวยงามและเป็นเครื่องเตือนใจอย่างยิ่งถึงค่าไถ่ที่สูงลิบลิ่วที่พระเยซูยอมจ่ายเพื่อจัดการกับบาปของข้าพเจ้า มันช่างเป็นเครื่องเตือนใจที่งดงาม ถึงความรักที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้า และค่าไถ่ที่พระองค์ยอมจ่ายเพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นอิสระจากความบาปและความตาย ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาที่ได้เชิญข้าพเจ้าให้มามีส่วนร่วมในการเสียสละอันบริสุทธิ์ของพระบุตรของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า ขออย่าให้ข้าพเจ้าทำเล่นๆกับพระคุณนี้หรือใช้ของขวัญนี้ในทางที่ผิดๆเลย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy God and loving Father, thank you for giving me the Lord's Supper. It is such a beautiful and convicting reminder of the tremendous cost Jesus paid for my sin. It is such a beautiful reminder of the love you have for me and the ransom paid to set me free from sin and death. Thank you for inviting me to share in the holy sacrifice of your Son and my Savior. May I never take it for granted or misuse this precious gift to me. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 10:16

ความคิดเห็น