ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อัครสาวกเปาโลทำให้เห็นกระจ่างแจ้งแล้วว่า หัวใจของข่าวดีคือการตาย ฝัง ฟื้น และการปรากฏตัวของพระเยซู (1 โครินธ์ 15:1-8) อาหารมื้อเย็นขององค์เจ้าชีวิต บางครั้งเราเรียกศีลมหาสนิทหรือพิธีระลึก เป็นหัวใจของการเดินไปกับพระคริสต์ มันเป็นเวลาที่เราประกาศข่าวดี (1 โครินธ์ 11:26) แต่จริงๆแล้ว มันยิ่งกว่าเวลาแห่งการประกาศเสียอีก แต่มันเป็นเวลาแห่งการมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมกับพี่น้อง และกับพระคริสต์ด้วย การมีส่วนร่วมนี้ทำให้เรามีชีวิตชีวาและพลังในการเดินไปกับพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และยังช่วยให้เราหวนระลึกถึงการตายและการฟื้นขึ้นของพระองค์อีกด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบคุณสำหรับพิธีศีลระลึก มันช่างสวยงามและเป็นเครื่องเตือนใจอย่างยิ่งถึงค่าไถ่ที่สูงลิบลิ่วที่พระเยซูยอมจ่ายเพื่อจัดการกับบาปของข้าพเจ้า มันช่างเป็นเครื่องเตือนใจที่งดงาม ถึงความรักที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้า และค่าไถ่ที่พระองค์ยอมจ่ายเพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นอิสระจากความบาปและความตาย ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาที่ได้เชิญข้าพเจ้าให้มามีส่วนร่วมในการเสียสละอันบริสุทธิ์ของพระบุตรของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า ขออย่าให้ข้าพเจ้าทำเล่นๆกับพระคุณนี้หรือใช้ของขวัญนี้ในทางที่ผิดๆเลย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น