ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ผมไม่แน่ใจว่าผมยังจะรักพวกเขาได้อีกไหม ผมหมดเหตุที่จะรักแล้ว ผมหมดเรี่ยวแรงที่จะรักแล้ว" ใช่แล้ว บางครั้งก็มีบางคนที่บั่นทอนเราจนหมดเรี่ยวแรงที่จะรักอีกต่อไป เช่นบางคนก็เรียกร้องมากเกินไป หรือบางคนก็เฉยเมยต่อความรักของเรา แล้วเราจะทำยังไงดี เราต้องตั้งกลุ่มคนที่รักเราขึ้น คือผู้เชื่อคนอื่นๆ ที่จะคอยสนับสนุนและรักเรา เราต้องมีพี่น้องในพระคริสต์ที่จะอธิษฐานให้พระเจ้าเพิ่มขีดความสามารถในการรักของเรา เราต้องเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเรา พระเจ้าจะเทความรักเข้ามาในหัวใจของเรามากขึ้น ผ่านทางพระคุณอันเหลือล้นและพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 5:5) เมื่อความรักน้อยลง อย่าให้เราท้อแท้หรือท้อถอย ให้เข้าติดสนิทกับพระเจ้าและเข้าติดสนิทกับคนของพระองค์ ให้ขอพระคุณของพระองค์มาช่วยในยามคับขัน (ฮีบรู 4:16)

Thoughts on Today's Verse...

"I'm not sure I can love them any more! My supply of love is gone, my capacity to love is exhausted." Yes, there are times when it seems others will exhaust our ability to love, either because of their need being so great or because of their unwillingness to love in return. How do we go on? We need a community of love; other believers who will support and love us. We need brothers and sisters in Christ who will pray for God to increase our capacity to love. We need to trust that in response to all of our prayers, God will pour more love into our hearts through his everflowing stream of grace, the Holy Spirit (cf. Rom. 5:5). When love is low, don't withdraw or give up. Draw near to God and draw near to his people asking for his grace to help in your time of need (Heb. 4:16).

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดเมตตาเทความรักของพระองค์ลงมาในจิตใจของข้าพเจ้า และเทลงบนจิตใจของคนในครอบครัวและคริสตจักรของพระองค์ เราขอให้พระองค์ช่วยให้เรามีความรักต่อคนรอบข้างมากขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear Father, graciously pour your love into my heart and pour your love into the hearts of those in my family and church family. We need your help to love those around us more. In Jesus name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เธสะโลนิกา 3:12

ความคิดเห็น