ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อิสรภาพคือของขวัญที่ยอดเยี่ยม เสรีภาพในพระคริสต์ยิ่งใหญ่กว่าเสรีภาพทุกชนิด พระเจ้าให้เสรีภาพนี้กับเรา แต่เราไม่อยากใช้เสรีภาพของเราที่จะไปกระทบกับเสรีภาพของคนอื่น เราไม่อยากใช้เสรีภาพของเรา ไปทำให้คนอื่นหลงไปทำบาปหรือเมินหน้าไปจากพระคริสต์ ดังนั้นให้เราใช้เสรีภาพของเราในทางที่สร้างสรรและนำคนไปถึงความรอดด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เลอค่าและพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณสำหรับของขวัญมากมายที่พระองค์ได้เทเข้ามาในชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณพระองค์เป็นพิเศษ สำหรับเสรีภาพฝ่ายจิตวิญญาณ โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าที่จะใช้เสรีภาพนั้น เพื่อเป็นพระพรแก่คนอื่น และเสริมสร้างพวกเขาขึ้น มากกว่าที่จะใช้มันอย่างเห็นแก่ตัว โปรดช่วยให้ข้าพเจ้า เห็นคนอื่นเหมือนกับสถานที่ทำงานของพระองค์ในโลกนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น