ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อิสรภาพคือของขวัญที่ยอดเยี่ยม เสรีภาพในพระคริสต์ยิ่งใหญ่กว่าเสรีภาพแบบอื่น พระเจ้ามอบเสรีภาพให้เรามา แต่เราไม่ต้องการที่จะใช้เสรีภาพของเราที่จะไปกระทบกับเสรีภาพของคนอื่น เราไม่ต้องการเสรีภาพของเรากลายเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้อื่นทำบาปและไม่มองไปที่พระคริสต์ ดังนั้นเราจะใช้เสรีภาพของเราอย่างชาญฉลาดและเพื่อการไถ่จากบาปเท่านั้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณสำหรับของประทานหลายอย่างที่ให้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยากขอบพระคุณพระองค์เป็นพิเศษสำหรับเสรีภาพทางจิตวิญญาณ ขอทรงให้กำลังข้าพระองค์ในการใช้เสรีภาพนั้นเพื่อที่จะเป็นพระพรแก่คนอื่น และเสริมสร้างพวกเขาขึ้นมากกว่าที่จะให้ตัวเองมีเกียรติ ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์เห็นคนอื่นเหมือนกับเป็นงานที่พระองค์ทรงกระทำในโลกนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น