ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเรามาเป็นคริสเตียน พระเยซูให้ของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 2:38; ทิตัส 3:3-7) พระวิญญาณอยู่ในเรา ดังนั้นร่างกายเราเป็นวิหารของพระเจ้า (1 โครินธ์ 6:19-20) และพระวิญญาณอวยพรเราในหลายๆ ทาง (โรมัน 8) เรากล้าหาญได้แม้ในเวลาที่ถูกคุกคาม ถูกวิจารณ์ หรือถูกเยาะเย้ย ก็เพราะมีพระวิญญาณอยู่ด้วย พระวิญญาณมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กท. 5:22-23) และความรักที่พระวิญญาณเทเข้ามาในใจของเรา (โรม 5:5) ไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอ แต่เป็นพลังที่จะช่วยเราในการเอาชนะความบาป (โรม 8:13) และให้เรามีชีวิตที่รู้จักบังคับตน

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบคุณที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตข้าพระองค์เสมอ ขอทรงให้กำลังข้าพระองค์ให้มีความกล้าและกำลังมากขึ้น เมื่อต้องเจอกับการท้าทายในชีวิต อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น