ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเรามาเป็นคริสเตียน พระเยซูให้ของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 2:38; ทิตัส 3:3-7) พระวิญญาณสถิตอยู่ในเรา ทำให้ร่างกายเราเป็นวิหารของพระเจ้า (1 โครินธ์ 6:19-20) และอวยพรเราในหลายรูปแบบ (โรมัน 8) เรากล้าหาญได้แม้ในเวลาที่ถูกคุกคาม ถูกวิจารณ์ หรือถูกเยาะเย้ย ก็เพราะมีพระวิญญาณสถิตอยู่ด้วย มีผลของพระวิญญาณด้วย (กท. 5:22-23) และความรักที่พระวิญญาณเทเข้ามาในจิตใจของเรา (โรม 5:5) ทำให้เราไม่อ่อนแอ แต่ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณที่สถิตในเรา ทำให้เรามีชัยชนะเหนือความบาป (โรม 8:13) และการรู้จักบังคับตนเอง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในชีวิตข้าพเจ้าตลอดเวลา โปรดเสริมกำลังให้ข้าพเจ้ามีความกล้าและเข้มแข็งมากขึ้นตอนที่เผชิญหน้ากับการท้าทายในชีวิต อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น