ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความจริงสองอย่าง: 1) คนที่ยังคงมีชีวิตติดอยู่ในบาปเป็นของมาร 2) บุตรของพระเจ้ามาเพื่อจะทำลายทุกสิ่งที่อยู่ฝ่ายมาร ดังนั้นผมคิดว่าปัญหาไม่ได้ซับซ้อนเหมือนที่บางครั้งเราทำให้มันซับซ้อนนะครับ ซึ่งสุดท้ายทำให้ผมคิดว่า: เราจะอยู่ข้างใคร ในสงครามจิตวิญญาณนี้?

คำอธิษฐาน

กษัตริย์แห่งทุกยุคสมัย ผู้ทรงอำนาจและมีชัยชนะ พระองค์ทรงเป็นผู้ครองครองผู้เดียวของหัวใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ ในการที่ข้าพระองค์พยายามต่อสู้กับบาปของข้าพระองค์ และขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะอยู่เพื่อพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์มั่นคง อธิษฐานในนามของพระเจ้าของข้าพระองค์ และพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น