ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ว่าเราจะเป็นลูกที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า เราก็ยังต้องระวังว่าโลกนี้เป็นอย่างไร ความชั่วร้ายยังอยู่และควบคุมจิตใจของอีกหลายคน พระเจ้าอยากให้เรา"ฉกฉวยโอกาส" ที่เราจะสัมผัสชีวิตของคนอื่นๆ ด้วยพระคุณของพระองค์ และเพื่อต่อต้านสิ่งล่อลวงต่างๆ และเอาชนะความชั่วร้ายได้

Thoughts on Today's Verse...

Even though we are God's holy children, we also need to be aware of what time it is in our world. The evil one still exercises his control over the hearts of many people. God wants us to "redeem the time," making the most of every opportunity we have to touch the lives of others with his grace and to resist the temptation and overcome the opposition of the evil one.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้าที่จะรู้ว่าจะใช้เวลาและทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดได้อย่างไร โปรดเปิดตาของข้าพเจ้าที่จะเห็นกับดักของซาตาน โปรดให้ความกล้ากับข้าพเจ้าที่จะยืนหยัดเพื่อพระองค์ และยื่นมือเข้าช่วยหลือคนที่กำลังเดือดร้อน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Give me wisdom, O LORD, to discern the best way to use my time and my influence. Open my eyes to see the temptation the evil one puts in my path. Give me courage to boldly stand for you and sensitivity to know the best way to bless others according to their needs. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 5:15-16

ความคิดเห็น