ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เราวางใจในพระเจ้า" ข้อความนี้เขียนในเงินของอเมริกา ซึ่งเป็นสิ่งเตือนใจที่ดี การเงินเป็นเรื่องที่ไม่คงที่ขึ้นๆลงๆ ผันผวนตามการแปรปรวนของโลก มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นที่ลี้ภัยและเป็นป้อมปราการให้เราในเวลาที่เราเจอกับมรสุมชีวิต พระองค์เป็นนิรันดร์ พระองค์อยากอวยพรเรา เราไว้วางใจในพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณที่ข้าพระองค์สามารถวางชีวิตของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ได้ ขอทรงสร้างและใช้ข้าพระองค์ในทางที่จะเป็นพระพรแก่คนอื่น พระองค์ทรงเป็นกำลังและความมั่นคงของข้าพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยในชีวิตของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น