ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูมาทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้ พระองค์ใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบต่อหน้าพระเจ้า พระองค์ทำให้เห็นว่าเราเลิกทำบาปได้และไม่ต้องตกเป็นทาสของมัน พระองค์เทพระวิญญาณลงมาในเรา ไม่ใช่แค่ทำให้เราได้รับการอภัยและได้รับการชำระล้างด้วยพระคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้ชีวิตที่มีอำนาจเหนือความบาปและยังสามารถทำตามใจพระเจ้าได้อีกด้วย พระเยซูเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเรา และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Jesus did what we could not do; he lived perfectly before God. He showed that sin isn't a necessity in our lives and that it does not have to hold us captive. He poured out his Spirit on us so that we could not only share in his forgiveness and cleansing grace, but also so that we could have power to live in a way that pleases God. Jesus is our sin offering and our Savior.

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา ที่ได้จัดเตรียมเครื่องบูชาไถ่บาปให้กับข้าพเจ้า ขอบคุณพระเยซูองค์เจ้าชีวิต ที่ยอมจ่ายค่าไถ่ที่แสนโหดเพื่อไถ่ข้าพเจ้าจากบาป ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่สถิตอยู่ในตัวข้าพเจ้าและเสริมกำลังให้ข้าพเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้า สำหรับการช่วยกู้ของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you Father for providing the sacrifice for my sin. Thank you, Lord Jesus, for being willing to pay the awful price to ransom me from that sin. Thank you, Holy Spirit, for living in me and empowering me to live for God. Thank you, O God, for your salvation! In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 8:3-4

ความคิดเห็น