ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อันทิโอกป็นคริสตจักรที่ยอดเยี่ยมในศตวรรษแรก คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการอวยพระพรให้มีสาวกของพระเยซูทั้งชาวยิวและคนต่างชาติ และเป็นคนที่มีความสามารถมาก สาวกเหล่านี้เป็นสาวกกลุ่มแรกของพระเยซู ที่เรียกว่า คริสเตียน คริสเตียนใหม่เหล่านี้ได้สอนและประกาศกับคนอื่นๆในชุมชนของพวกเขา นอกจากเปาโลและบารนาบัส "คนอื่นๆ" เหล่านี้ เตือนเราว่าอำนาจของคริสตจักรในช่วงต้นไม่ได้ถูกจำกัดให้เฉพาะผู้นำเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการอุทิศตนอย่างแพร่หลายของสมาชิกที่ทำงานรับใช้และใช้ของประทานที่พระเจ้าได้ให้พวกเขาเพื่อที่จะรับใช้ผู้อื่นด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดให้มีกองทัพของคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่รับใช้ อธิษฐาน ประกาศ และสอน เพื่อให้คนอื่นๆ มารู้จักพระคุณของพระองค์ที่ได้ให้เราในพระบุตรของพระเยซู ขอทรงฟื้นฟูกำลังในชีวิตประจำวันของชาวคริสเตียนในยุคของเราเช่นเดียวกับที่อยู่ในคริสตจักรช่วงแรกๆ! อธิษฐานในพระนามของพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น