ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลเตือนเราว่าการรับบัพติศมาของเรา เป็นมากกว่าการจุ่มลงไปในน้ำ ในบัพติศมา เราได้เข้าร่วมในความตาย การฝัง และการฟื้นขึ้นของพระเยซู สิ่งที่พระองค์ทำเพื่อช่วยกู้เรา ตอนนี้เราก็ได้รับการช่วยกู้นั้นแล้ว เราได้ตายต่อบาปและฟื้นขึ้นมาเป็นคนใหม่ สะอาดหมดจดและบริสุทธิ์ ด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราเป็นอิสระแล้วจากอำนาจและโทษของความบาป

Thoughts on Today's Verse...

Paul reminds us that our baptism was more than just a dunking in water. In baptism, we shared in Jesus' death, burial, and resurrection. What he did to save us is now shared with us. We die to sin and are raised to be a new person, cleansed and made holy, empowered by the Holy Spirit. We have been set free from the power and the penalty of sin.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่ให้ชีวิตใหม่กับข้าพเจ้าในพระเยซู ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจจริงๆที่ความผิดบาปของข้าพเจ้าได้รับการลบล้างแล้วด้วยพระคุณของพระองค์ ข้าพเจ้าขอฤทธิ์อำนาจที่จะทำให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่เป็นอิสระจากบาป โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าตอนที่เห็นความบาปเป็นของเล่นๆและน่าลิ้มลอง โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าขยะแขยงกับทุกสิ่งที่จะมาทำให้จิตใจข้าพเจ้าตกต่ำลงหรือนอกใจพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, thank you for giving me new life in Jesus. I am truly thankful that my guilt is covered by your grace. I ask for the power to live my life of freedom from sin. Forgive me for my times of mediocrity and flirtation with sin. Give me a strong sense of revulsion toward anything that would pollute my soul or distract my heart from your will. In the name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 6:5-6

ความคิดเห็น