ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าจะทำงานในเราเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยและจิตใจของเราให้เป็นเหมือนพระองค์ พระเจ้าเป็นผู้ให้ พระเจ้าชอบที่จะอวยพรเราอย่างมากมาย ตอนนี้พระองค์ขอให้เราทำเช่นเดียวกัน การให้ไม่ได้เป็นหน้าที่ที่บังคับว่าเราต้องให้เงินสนับสนุนคริสตจักรหรือพันธกิจของเรา ไม่ใช่นะครับ การให้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราที่จะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้น การให้อาจจะเป็นวิธีที่แท้จริงที่เราได้วางความจงรักภักดี การพึ่งพาของเราและการจัดลำดับความสำคัญในงานแห่งความเมตตาของพระเจ้า

Thoughts on Today's Verse...

God is working in us to conform our character and will to be like his own. God is a giver. God finds delight in generously blessing us. Now he asks us to do the same. Giving is not some arbitrary task given us to support our churches and ministries; no, giving is part of our character transformation to become more like God. It may be one of the truest ways we have placed our allegiance, dependence, and priorities in the gracious work of God.

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ขี้เหนียวในสิ่งที่พระองค์ให้กับข้าพระองค์อย่างมากมาย ขอทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นส่วนสำคัญในการใช้พระพรของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าทุกสิ่งที่ข้าพระองค์มีทั้งหมดก็เป็นของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ใช้อย่างที่พระองค์ต้องการ ในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

My Prayer...

Father, forgive me for the times I have been miserly with the abundance you have shared with me. Make me a conduit of blessings. I know that all I have is yours. Please help me use it as you would. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 โครินธ์ 9:7

ความคิดเห็น