ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นขององค์เจ้าชีวิต พระองค์ไถ่เราออกจากการเป็นทาสของบาปและความตาย เราเต็มใจฝากชีวิตไว้ในอุ้งมือของพระองค์ ไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือไปที่ไหน พระคุณของพระองค์ก็ติดตามเราไปด้วย พระองค์สัญญาว่าจะไม่ทิ้งเรา พระองค์ทำให้เรามั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะแยกเราออกจากความรักของพระองค์ได้ ดังนั้นให้มีชีวิตที่กระตือรือร้น ดูว่าพระองค์จะนำเราไปในทิศทางไหน ให้เราเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก หรือแม้แต่ความตาย ด้วยความมั่นใจว่าเราจะไม่เจอกับสิ่งยากลำบากนั้นเพียงลำพัง แม้ในเงาแห่งความตาย เราก็ไม่ต้องกลัวว่ามารจะทำอะไรเราได้ เพราะเราเป็นขององค์เจ้าชีวิต

Thoughts on Today's Verse...

We are the Lord's. He bought us out of bondage to sin and death. We have voluntarily placed our lives in his hands. No matter what we do or where we go, his grace goes with us. He has promised to never leave us. He has assured us that nothing can separate us from his love. So let's live with a sense of excited anticipation, looking to see where the Lord will lead us. Let us face difficulty, and even death, with the assurance that we will not face tough times alone. Even in the shadow of death, we don't have to fear what the evil can do. We are the Lord's.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่ส่งพระบุตรของพระองค์มาไถ่ข้าพเจ้าจากบาป ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอบคุณที่มาเกิดในโลกใบนี้ มาจ่ายค่าไถ่ข้าพเจ้าจากบาป และส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในตัวข้าพเจ้าแทนพระองค์ โปรดใช้ชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าทิ้งความเชื่อไปเมื่อเจอกับเรื่องเลวร้ายในชีวิต ข้าพเจ้าอธิษฐานว่า ไม่ว่าจะอยู่หรือตาย ก็ขอให้ชีวิตนี้ถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, thank you for sending your Son to redeem me. Lord Jesus, thank you for coming to earth, paying the price for my sin, and sending the Holy Spirit to be your presence in me. Take my life and use it to your glory. May my faith not fail in the face of life's worst challenges. I pray that whether I live or I die that you be glorified in me. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 14:8

ความคิดเห็น