ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลบอกกับชาวกาลาเทีย (กาลาเทีย 3:26-29) ว่า"เราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์" แต่อย่างไรก็ตาม ซาตานก็คอยยุแหย่ให้คนของพระเจ้าแตกแยกกัน วิธีหนึ่งที่มันใช้แล้วเกิดผลดีมาก คือการแบ่งแยกชายหญิง ไม่ว่าจะในครอบครัวหรือโบสถ์ แต่เปาโลก็ได้เตือนเราว่า ถ้าพระเยซูคือองค์เจ้าชีวิตของเรา เราต้องตระหนักว่าเราต้องการซึ่งกันและกัน เราต้องเห็นคุณค่าของกันและกัน แทนที่จะยอมให้ซาตานใช้ความแตกต่างของเรามาทำให้เราแตกแยกกัน เราต้องเลือกที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันในพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

Thoughts on Today's Verse...

"We are all one in Christ Jesus!" Paul told the Galatians (Galatians 3:26-29). Satan, however, constantly tries to divide God's people. One of his most effective means of division has been to divide men and women — whether in families or churches. Paul reminds us that if Jesus is our Lord, we recognize we need each other and we are committed to placing value on each other. Rather than letting Satan divide us through our differences, we choose to unite around our Savior!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงสร้างข้าพเจ้าตามแบบพระฉายของพระองค์ โปรดหนุนน้ำใจข้าพเจ้าให้เป็นคนที่ให้เกียรติและเห็นคุณค่าของผู้อื่น โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าตีค่าคนที่พระองค์ส่งเข้ามาในชีวิต จากความแตกต่างทางเชื้อชาติ สังคม หรือฐานะเลย โปรดให้ข้าพเจ้ามี ตา มีใจ หรือมีคำพูดแบบพระเยซู ที่จะเป็นพระพรและให้ค่ากับคนอื่นเหมือนอย่างที่พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าทำด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

My Prayer...

Holy God, in whose image I am made, please give me the courage to value and esteem all others as you value me. Please do not let racial, social, or gender differences interfere with me valuing each person you bring into my life. Give me the eyes and heart and words of Jesus to bless and value them as my Savior would. In the name of Jesus' our Savior I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 11:11

ความคิดเห็น