ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระสัญญาของพระเจ้า พระคัมภีร์ จะช่วยให้เราหาทางของเราในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงแห่งการแข่งขันและให้แสงสว่างในเส้นทางของเราในเวลาที่เราโดนดูถูกถากถางและความสิ้นหวัง เราได้รับพระคุณที่ยิ่งใหญ่ในการที่เรารู้พระประสงค์ของพระเจ้า! ตอนนี้ให้เราเดินไปในแสงสว่างนะครับ!

Thoughts on Today's Verse...

God's promises, God's Scripture, helps us find our way in a pluralistic world of competing voices and lights our path in time so given to cynicism and despair. What such great grace we have to know God's will in our own words! Now if we will only walk in the light!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความจริงในพระคัมภีร์ ข้าพระองค์ซาบซึ้งและทึ่งในการที่รู้ว่าพระองค์รักข้าพระองค์มากพอที่จะบอกกับข้าพระองค์ในภาษาที่ข้าพระองค์สามารถได้ยินและอ่านข้อความของพระองค์ได้ ขอทรงให้ใจของข้าพระองค์หิวกระหายความจริงของพระองค์ที่เปิดเผยในพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะเติบโตเป็นลูกที่ชอบธรรมและเป็นที่รักในครอบครัวของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพี่ชายผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Loving Father, thank you for giving me your truth in Scripture. To know that you love me enough to communicate in language so I can hear and read your message is truly awe inspiring to me. Make my heart hunger for your truth revealed in your Word. I want to grow to be a righteous and gracious child in your family. With all my love I pray to you in the name of my older Brother and Savior, Jesus. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 119:105

ความคิดเห็น