ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระสัญญาของพระเจ้า พระคัมภีร์ จะช่วยให้เราหาทางของเราในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงแห่งการแข่งขันและให้แสงสว่างในเส้นทางของเราในเวลาที่เราโดนดูถูกถากถางและความสิ้นหวัง เราได้รับพระคุณที่ยิ่งใหญ่ในการที่เรารู้พระประสงค์ของพระเจ้า! ตอนนี้ให้เราเดินไปในแสงสว่างนะครับ!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความจริงในพระคัมภีร์ ข้าพระองค์ซาบซึ้งและทึ่งในการที่รู้ว่าพระองค์รักข้าพระองค์มากพอที่จะบอกกับข้าพระองค์ในภาษาที่ข้าพระองค์สามารถได้ยินและอ่านข้อความของพระองค์ได้ ขอทรงให้ใจของข้าพระองค์หิวกระหายความจริงของพระองค์ที่เปิดเผยในพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะเติบโตเป็นลูกที่ชอบธรรมและเป็นที่รักในครอบครัวของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพี่ชายผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น