ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมมีสิทธิที่จะเลือกข้อมูลอะไรก็ได้ใส่เข้าไปในจิตใจของผม แต่สิทธิพิเศษและเสรีภาพนี้ก็ต้องมากับความรับผิดชอบด้วย พระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรผม แต่พระพรนี้จะยังไม่เกิดผลใดๆ จนกว่าใจของผมจะมีความชื่นชมยินดีในการรู้จักและทำตามใจพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระผู้สร้างอันอัศจรรย์ พระองค์สร้างโลกที่สวยงามและให้ข้าพเจ้าเกิดมาในท้องแม่ ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้พระองค์ทำให้ข้าพเจ้าอยากรู้ความจริงของพระองค์ และรู้ว่าจะมีชีวิตในความจริงนั้นได้อย่างไร ข้าพเจ้ารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในข้าพเจ้า เพื่อช่วยข้าพเจ้าเดินทางในโลกนี้ แต่ข้าพเจ้าต้องการที่สุดที่จะทำให้พระองค์พอใจและเป็นพระพรให้กับพระองค์ด้วย เพราะพระอง์ได้อวยพรข้าพเจ้าอย่างมากมาย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น