ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โมเสสได้สั่งเสียไว้สามข้อที่สำคัญมากอันเกี่ยวกับคำสั่งของพระเจ้า ข้อแรกคือในฐานะพ่อแม่ เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องสอนคำสั่งของพระเจ้าให้กับลูกโดยตรง ไม่ใช่ทิ้งให้เป็นภาระของรัฐบาล หรือโรงเรียน หรือแม้แต่คริสตจักรรับผิดชอบ ข้อสองคือ พ่อแม่ต้องสอนคำสั่งของพระเจ้านี้กับพวกลูกๆตอนที่ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวทุกๆวัน ข้อสามคือ พ่อแม่ต้องสอนคำสั่งของพระเจ้านี้กับลูกๆตลอดเวลา ด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่างทั้งด้านคำพูดและการกระทำ เรื่องนี้เราอาจมองได้สองแง่ แง่หนึ่ง ถือว่าเป็นงานหนัก เป็นภาระ หรือเป็นความรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวง หรืออีกแง่หนึ่ง ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้หล่อหลอมชีวิตหนึ่งสำหรับอนาคต และเป็นการร่วมมือกับพระเจ้าในการเลี้ยงดูลูกหลานของเรา ให้เป็นคนที่สร้างความแตกต่างที่เป็นนิรันดร์ให้กับแผ่นดินของพระเจ้า เป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆที่เราจะมีส่วนในเรื่องดีๆ แบบนี้

Thoughts on Today's Verse...

Moses gives us three crucial messages about God's commandments. First, as parents, it is our responsibility to teach them to our children — not the responsibility of the government, or of the schools, nor even our churches. Second, we are to teach them in the everyday course of life as we go about our routines as a family. Third, we are to teach them continuously by both our words and our lives as we raise our children. Now we can look at this as a job, a burden, a heavy responsibility, or we can see it as an opportunity to shape a life for the future and partner with God in raising a child to be a person that will make an eternal difference for the Kingdom of God. What a joy to be a part of such a partnership!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้า โปรดอวยพรให้กับข้าพเจ้าที่พยายามที่จะส่งต่อความเชื่อให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะคนในครอบครัวของข้าพเจ้าเอง โปรดอวยพรข้าพเจ้าที่จะเป็นพยานให้กับพวกเขาอย่างไม่ลดละและไม่ย่อท้อ และรู้ว่าจะพูดอย่างไรเมื่อโอกาสมาถึง โปรดเสริมกำลังและให้ข้าพเจ้าใช้คำพูดอย่างระมัดระวัง ที่แสดงออกถึงความรักและเคารพ และโปรดให้ข้าพเจ้ามีความกล้าที่จะใช้ชีวิตคริสเตียนที่เข้มแข็ง เป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานสืบๆไป ที่สำคัญยิ่ง คือให้คนเหล่านั้นที่ข้าพเจ้ามีส่วนในชีวิต เห็นถึงความชื่นชมยินดีที่ข้าพเจ้ามีในพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O LORD God, please bless me as I seek to impart my faith to others, especially to those in my family. Please bless me with a consistent and faithful witness to them and the right words to say when the time is right. Give me the strength and sensitivity to say it with loving respect, and the courage to live as a strong Christian example for my children and grandchildren. Most of all, may those I influence see my joy in living for you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เฉลยธรรมบัญญัติ 11:19

ความคิดเห็น