ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สันติสุข เป็นภาวะที่ยากที่จะอธิบาย แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการเป็นอยู่ของเรา พระเยซูทำให้เรามีสันติสุขที่แท้จริงทั้งในร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เรามั่นใจว่าเราจะได้รับสันติสุขด้วย เพราะความสัมพันธ์ของพระองค์กับคนอื่นๆ ชัยชนะเหนือความ บาปความตายและอุโมงค์ฝังศพ ดังนั้นเมื่อเราได้รับพระวิญญาณของพระคริสต์เข้าไปในหัวใจของเรา เราสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องของเราได้ ไม่ว่าคนนั้นจะมีข้อบกพร่องอะไร เราก็จะยังมีสันติสุขได้ นอกจากนี้เปาโลเปลี่ยนคำเปรียบเทียบว่าเราเป็นร่างกายพระคริสต์ และแน่นอนว่าร่างกายไม่ได้ต้องการที่จะต่อสู้กันเองในร่างกาย ดังนั้นให้อยู่ร่วมกันกับคนอื่นด้วยสันติสุข และกระทำด้วยการขอบพระคุณ

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งผู้เชื่อทั้งหลาย ขอทรงให้ข้าพระองค์มีใจที่จะรักคนของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าเมื่อลักษณะของพระเยซูแทรกซึมในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเห็นค่าของลูกๆ แต่ละคนของพระองค์มากขึ้น และจะมีสายสัมพันธ์กับพี่น้องที่มีปัญหาได้ ขอประทานพระคุณให้แก่ข้าพระองค์ จนกว่าหัวใจของข้าพระองค์จะตรงกับความมุ่งมั่นของข้าพระองค์ ที่จะรักบรรดาลูกๆ ของพระองค์ทุกคน อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น