ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับคริสเตียน จะไม่มีการเล่นซ่อนหากับโลกนี้ เราได้รับการช่วยเหลือออกมาจากความมืด เราก็ต้องส่องแสงสว่างของเรา บางครั้งนั่นก็หมายถึง การที่คนอื่นๆ มองเห็นแสงของพระเจ้าที่สะท้อนให้เห็นในเรา และเรียนรู้ที่จะสรรเสริญพระเจ้าผ่านทางเรา อย่างไรก็ตาม ในเวลาอื่นๆ มันหมายความว่าเรายืนอยู่ในโลกแห่งความมืดและกลายเป็นเป้าเพราะความเชื่อของเรา ไม่ว่าจะมีความหมายแบบไหน ไม่มีสถานที่ที่เราจะซ่อนได้ เราเป็นแสงสว่างในโลกแห่งความมืด; เราก็ต้องส่องสว่าง

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ โปรดสร้างความเข้มแข็งให้ข้าพระองค์ เพื่อที่ด้วยความกล้าหาญและด้วยความเมตตาของพระเยซู ข้าพระองค์จะแสดงแสงสว่างของพระองค์ให้แก่โลกที่หลงหายรอบๆ ตัวข้าพระองต์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู แสงสว่างของโลก อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น