ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ใช่คนขี้ตืดที่อยู่บนฟ้า ที่คอยจ้องจับผิดลูกๆของพระองค์ เพื่อหาเหตุลงโทษ แต่พระองค์รู้จักพวกเราดี ว่าพวกเรานั้นมีใจที่แตกสลาย มีข้อบกพร่องและทำผิดพลาดมากมายขนาดไหน พระองค์จึงลงมาในโลกเพื่อช่วยกู้เรา ...ใช่แล้ว เพื่อช่วยกู้เรา ที่พระเจ้าส่งพระเยซูมาก็เพื่อช่วยชีวิตและให้ความรอดกับเรา

Thoughts on Today's Verse...

God is not the big Scrooge in the sky, critically looking down on his flawed children waiting to condemn those who mess up. Instead, he saw how broken, flawed, and messed up we were and entered our world to save it... to save us. God's purpose in sending Jesus is our life and our salvation.

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ โปรดช่วยกู้ข้าพเจ้าจากบาปที่พัวพันอยู่ในการกระทำของข้าพเจ้า และทำให้จิตใจของข้าพเจ้าเสื่อมทรามไป โปรดสร้างใจใหม่ที่สะอาดให้กับข้าพเจ้า และโปรดฟื้นจิตวิญญาณใหม่ภายในข้าพเจ้า ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยเถิด ขอบคุณที่พระองค์ยอมยกโทษให้กับข้าพเจ้าแล้วยังมอบพระคุณให้อีกด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Heavenly Father, deliver me from the sin that entangles my actions and pollutes my heart. Create in me a clean heart and renew a right spirit in me through your Holy Spirit. Thank you for your forgiveness and grace. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 3:17

ความคิดเห็น