ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อย่ากลัวเลย มีอะไรหรือที่จะทำให้เราหายกลัวได้เมื่อยืนอยู่ต่อหน้าทูตของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยสว่าราศี ก็ความยินดีที่รู้ว่าพระเจ้าได้มาสู่โลก เพื่อที่จะกำจัดความบาปและคำสาปแช่งของซาตานและนำความรอดมาสู่ทุกคน ความกลัวต้องไม่มีอำนาจเหนือจิตใจเรา เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าได้ฝ่าฟันทุกอุปสรรค เพื่อเข้าถึงเราด้วยพระคุณที่เปี่ยมล้นของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ สำหรับของขวัญแห่งความชื่นชมยินดีที่ขับไล่ความกลัวออกไปจนหมดสิ้น โปรดเติมจิตใจของข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีนั้น และโปรดเติมความคิดข้าพเจ้าอย่างอัศจรรย์ เมื่อข้าพเจ้าพยายามที่จะเข้าใจถึงความรักของพระองค์ โปรดกระตุ้นให้ข้าพเจ้าเป็นห่วงผู้ที่ยังไม่เคยได้ยิน หรือยังไม่ได้รับพระคุณที่พระองค์ให้ผ่านทางพระเยซูพระบุตรของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น