ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การสรรเสริญจะต้องไม่เพียงแค่มาจากริมฝีปากของเราเท่านั้น การสรรเสริญต้องออกมาจากส่วนลึกภายในจิตใจของเรา ที่ตระหนักถึงพรอันประเสริฐทุกอย่างที่พระเจ้าได้ให้เรา พระเจ้าทรงควรค่าแก่การสรรเสริญเพราะพระองค์บริสุทธิ์ น่าเกรงขาม และทรงยิ่งใหญ่ เรามีเหตุผลที่ยอดเยี่ยมในการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงดีกับเรามาก

Thoughts on Today's Verse...

Praise must not just come from our lips. Praise must emanate from deep within our soul, recognizing all the great blessings God has given us. While God is worthy of praise because he is holy and majestic and mighty, we have even greater reasons to praise him. He has been so very gracious to us!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับของขวัญแห่งการทรงสร้างของพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่ให้เรามีอิสระในการเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับการเลือกอับราฮัมเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อ และเป็นชนชาติที่พระเยซูจะมา ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับการส่งพระเยซู ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับการเสียสละเพื่อบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับการทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นมา และเอาชนะบาปและความตาย ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับผู้ที่ร่วมในข่าวดีแห่งพระคุณของพระองค์ร่วมกัน ข้าพระองค์สรรเสริญสำหรับสิ่งที่พระองค์กำลังทำผ่านตัวข้าพระองค์ และเพื่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญสำหรับสิ่งที่พระองค์กำลังจะทำ แม้ว่าสิ่งนั้นดูลึกลับและข้าพระองค์ยังมองไม่เห็นก็ตาม ข้าพระองค์สรรเสริญเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ที่เลือกที่จะเป็นอับบา พ่อของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

Holy and loving Father, I praise you for your gift of creation. I praise you for your love in granting us free will to accept or reject you. I praise you for choosing Abraham to be the beginning of faith and a people through whom Jesus would come. I praise you for sending Jesus. I praise you for providing the sacrifice for my sins. I praise you for raising him from the dead and triumphing over sin and death. I praise you for those who shared the Gospel of your grace with me. I praise for what you are doing through me and for me. I praise for what you are about to do and yet remains enshrouded in mystery to me. I praise because you are Almighty God who has chosen to be my Abba Father. In the name of Jesus Christ my Lord, I praise you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 103:1-3

ความคิดเห็น