ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การสรรเสริญจะต้องไม่เพียงแค่มาจากริมฝีปากของเราเท่านั้น การสรรเสริญต้องออกมาจากส่วนลึกภายในจิตใจของเรา ที่ตระหนักถึงพรอันประเสริฐทุกอย่างที่พระเจ้าได้ให้เรา พระเจ้าทรงควรค่าแก่การสรรเสริญเพราะพระองค์บริสุทธิ์ น่าเกรงขาม และทรงยิ่งใหญ่ เรามีเหตุผลที่ยอดเยี่ยมในการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงดีกับเรามาก

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับของขวัญแห่งการทรงสร้างของพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่ให้เรามีอิสระในการเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับการเลือกอับราฮัมเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อ และเป็นชนชาติที่พระเยซูจะมา ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับการส่งพระเยซู ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับการเสียสละเพื่อบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับการทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นมา และเอาชนะบาปและความตาย ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับผู้ที่ร่วมในข่าวดีแห่งพระคุณของพระองค์ร่วมกัน ข้าพระองค์สรรเสริญสำหรับสิ่งที่พระองค์กำลังทำผ่านตัวข้าพระองค์ และเพื่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญสำหรับสิ่งที่พระองค์กำลังจะทำ แม้ว่าสิ่งนั้นดูลึกลับและข้าพระองค์ยังมองไม่เห็นก็ตาม ข้าพระองค์สรรเสริญเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ที่เลือกที่จะเป็นอับบา พ่อของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น