ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทุกอาณาจักรที่สร้างขึ้นในโลกนี้ จะล่มสลายไปในที่สุด ทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจะผุพังและเสื่อมสลายไป อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้จัดเตรียมอาณาจักรที่ไม่มีวันขึ้นสนิม หรือเสื่อมสลาย หรือจางหายไป ซึ่งเก็บอยู่บนสรวงสวรรค์สำหรับเรา อาณาจักรนั้นจะไม่เน่าเปื่อยหรือพังทลาย และขโมยก็ไม่สามารถลักหรือขโมยไปได้ ปีใหม่นี้ขอเป็นปีแห่งการอธิษฐาน หัวข้ออธิษฐานขอเน้นสามข้อนี้ คือ หนึ่ง เชิดชูพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด สอง การเยียวยารักษาโลกที่แตกสลายของเรานี้ สาม การเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักและการอธิษฐาน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล ผู้ควรค่ากับคำสรรเสริญและการเทิดทูนทั้งสิ้น ขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้าได้อยู่ในอาณาจักรที่ไม่มีอะไรเทียบเทียมได้ ที่ไม่มีใครทำลายได้ และไม่มีใครเอาชนะได้ สรรเสริญในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น