۱۳۸۶ مرداد نور روزانه های پیشین

۱۳۸۶/۰۶/۰۹ - فلیمون ۷:۱

زیرا که مرا خوشی کامل و تسلی رخ نمود از محبت تو از آنرو که دلهای مقدسین از تو ای برادر استراحت می پذیرند.

۱۳۸۶/۰۶/۰۸ - اول تیموتائوس ۱۷:۶

دولتمندان این جهان را امر فرما که بلند پروازی نکنند و به دولت ناپایدار امید ندارند٬ بلکه به خدای زنده که همه چیز را دولتمندانه برای تمتع به ما عطا میکند.

۱۳۸۶/۰۶/۰۷ - متی ۲۵:۶

بنابراین به شما می گویم٬ از بهر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید. آیا جان٬ از خوراک و بدن از پوشاک بهتر نیست؟

۱۳۸۶/۰۶/۰۶ - فیلیپیان ۱۲:۴

و ذلّت را میدانم و دولتمندی را هم میدانم٬ در هر صورت و در همه چیز٬ سیری و گرسنگی و دولتمندی و افلاس را یاد گرفته ام.

۱۳۸۶/۰۶/۰۵ - مرقس ۲۵:۱۰

سهل تر است که شتر به سوراخ سوزن در آید از اینکه شخص دولتمند به ملکوت خدا داخل شود.

۱۳۸۶/۰۶/۰۴ - امثال ۱۳:۲۵

رسول امین برای فرستندگان خود٬ چون خنکی یخ در موسم حصاد میباشد٬ زیرا که جان آقایان خود را تازه میکند.

۱۳۸۶/۰۶/۰۳ - یوحنا ۶۸:۶

شمعون پطرس به او جواب داد: «خداوندا نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است.»

۱۳۸۶/۰۶/۰۲ - یوحنا ۶۶:۶

در همان وقت بسیاری از شاگردان او برگشته٬ دیگر با او همراهی نکردند.

۱۳۸۶/۰۶/۰۱ - ۳۰-۳۱ :۹ مرقس

عیسی نمی خواست کسی او را بشناسد٬ زیرا که شاگردان خود را اعلام فرموده٬ می گفت«پسر انسان به دست مردم تسلیم میشود و او را خواهند کشت و بعد از مقتول شدن٬ روز سوم خواهد برخاست.»

۱۳۸۶/۰۵/۳۱ - ارمیا ۲۵:۳۱

زیرا که جان خستگان را تازه ساخته ام و جان همه محزونان را سیر کرده ام.

۱۳۸۶/۰۵/۳۰ - متی ۲۸:۱۱

بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید.

۱۳۸۶/۰۵/۲۹ - متی ۱۴:۶

زیرا هر گاه تقصیرات مردم را بدیشان بیامرزید٬ پدر آسمانی شما٬ شما را خواهد آمرزید.

۱۳۸۶/۰۵/۲۸ - اعمال رسولان ۱۹:۳

پس توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند برسد.

۱۳۸۶/۰۵/۲۷ - یوحنا ۲۴:۴

خدا روح است و هرکه او را پرستش کند می باید به روح و راستی بپرستد.

۱۳۸۶/۰۵/۲۶ - متی۱:۶

زنهار «عدالت» خود را پیش مردم بجا میاورید تا شما را ببینند٬ والاّ نزد پدر خود که در آسمان است٬ اجری ندارید.

۱۳۸۶/۰۵/۲۵ - متی۱۳:۹

لکن رفته٬ این را دریافت کنید که رحمت می خواهم نه قربانی. زیرا نیامده ام تا عادلان را بلکه گناهکاران را به توبه دعوت نمایم.

۱۳۸۶/۰۵/۲۴ - امثال ۲۵:۱۱

شخص سخی فربه می شود و هر که سیراب می کند خود نیز سیراب خواهد گشت.