اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما خیلی راحت اجازه میدهیم که موقعیت ها و شرایط زندگی مان خُلق و خوی ما را تعیین کنند. پولس به این دسته از نو ایمانان میسحی که تحت حمله بودند، خاطر نشان میسازد که زندگی جدیدشان در مسیح، علیرغم موقعیت های بیرونی و سختی که با آنها روبرو بودند، برایشان شادی را به ارمغان آورده است. شادی آنها فرّار، و وابسته به شرایط نبود. درعوض، این عزیزان، پیام قدرتمند نجات را با خوشی پذیرفته بودند! و این خوشی به موقعیتهای ایشان بستگی نداشت، بلکه ریشه در نمونه ای داشت که منجی شان از خود بجا گذاشته بود،همچنین در حضور ماندنی او از طریق روح القدس، و نجاتی که بوسیله عیسی در دسترس است.

دعای من

پدر آسمانی عزیز، لطفاً خوشی مرا در برابر شرایط بیرونی، مصون بدار و این خوشی را بوسیله روح قدوست، تقویت نما. خواهش میکنم مرا برکت بده تا همچنان در طلب این باشم که زندگی و طرز فکرم شبیه به نمونه ای که از منجیم دارم، بشود. لطفاً کمکم کن تا برای اطرافیانم، نمونه بهتری از خوشی روحانی باشم. به اسم عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات