ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันง่ายมากที่เราจะปล่อยให้อารมณ์ของเราขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เปาโลเตือนกลุ่มคริสเตียนใหม่ที่ถูกข่มเหงว่า ชีวิตใหม่ในพระคริสต์ของพวกเขาได้นำความชื่นชมยินดีมาสู่พวกเขา โดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลวร้ายที่กำลังเผชิญอยู่ ความชื่นชมยินดีของพวกเขาไม่ใช่แค่ประเดี๋ยวเดียวหรือขึ้นลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่พวกเขาได้รับถ้อยคำแห่งความรอดที่ทรงอาณุภาพด้วยความชื่นชมยินดียิ่ง ความชื่นชมยินดีนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของพวกเขา เพราะมันหยั่งรากลงในตัวอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา ที่พระองค์ได้ติดสนิทอยู่กับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ และในความรอดที่ผ่านมาทางพระเยซู

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตอยู่บนสรวงสวรรค์ โปรดอย่าให้ความชื่นชมยินดีของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอก และโปรดเสริมสร้างความชื่นชมยินดีนั้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ โปรดอวยพรข้าพเจ้าที่พยายามจะใช้ชีวิตและมีทัศนคติที่เป็นตามตัวอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ากลายเป็นตัวอย่างที่ดีของความชื่นชมยินดีฝ่ายจิตวิญญาณให้กับคนรอบข้าง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น