اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تقليد كردن، صادقانه ترين شكل تمجيد است. اگر ما قرار باشد كه خداى خود را با شبيه بودن به او، صادقانه بستاييم تقليد نيز شايد پرخرج ترين شكل تمجيد باشد. همانطور كه ملاحظه ميفرماييد، محبت نسبت به خدا هرگز تنها در افكار و دلهاى ما اتفاق نميفتد. محبت كارى است كه ما براى ديگري انجام ميدهيم — يك عمل است. يوحنا در اول يوحنا باب ٤ فرمود كه ما بايد محبتمان را هم در عمل و هم در گفتار نشان دهيم. محبت به معناى از خودگذشتگى است، گذشتن از خواسته ها، حق و حقوق، و تمايلات مان— تا خدا را جلال داده و ديگرانرا خدمت كنيم. اين همان محبتى است كه ميتواند دنياى ما، رابطه زناشويي و يا خانواده ما را تغيير دهد.

Thoughts on Today's Verse...

Imitation is the most sincere form of flattery. If we are to sincerely flatter God by being like him, imitation may be the most costly form of flattery as well. You see, love for God is never something that occurs just in our minds or our hearts. Love is something we do for another — it is action. John said in 1 John 4 that we must love in both our deeds and our words. Love means to give ourselves up — what we want, our rights, our desires — to honor God and serve others. This is a kind of love that can change the world, or a marriage, or a family.

دعای من

اي اَبّا پدر، من هرگز كاملن نخواهم فهميد كه تو چطور توانستي مرا آنقدر محبت كنى كه رضا بدين دادى كه پسرت در راه من قربانى شود. لطفن كمكم كن تا من نيز جانبازانه به ديگران محبت كن. ميدانم كه توانايى انجام چنين كارى در من نيست، پس لطفن محبتت را در دلم بريز تا اين محبت را با ديگران قسمت كنم. بوسيله برادر و قربانى خويش، عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Abba Father, I will never fully understand how you could love me so much that you would allow your son to die for me, as my sacrifice. Please help me love others sacrificially. I know the power to do this is not within me, so please pour your love into my heart so that I may share that love with others. Through Jesus, my brother and my sacrifice, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of افسسيان ١:٥-٢

نظرات