ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

అనుకరణ అనేది ముఖస్తుతి యొక్క అత్యంత నిజాయితీ రూపం. మనం దేవుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా పొగడాలంటే, అనుకరణ చాలా ఖరీదైన ముఖస్తుతి కూడా కావచ్చు. మీరు చూడండి, దేవునిపై ప్రేమ అనేది ఎప్పుడుకూడా మన మనస్సులలో లేదా మన హృదయాలలో ఏర్పడేది కాదు . ప్రేమ అనేది మనం మరొకరి కోసం చేసే పని - ఇది చర్య. యోహాను 1 యోహాను 4లో మన క్రియలు మరియు మన మాటలు రెండింటిలోనూ ప్రేమించాలని చెప్పాడు. ప్రేమ అంటే మనల్ని మనం వదులుకోవడం అనగా - మనకు కావలసినది, మన హక్కులు, మన కోరికలు - దేవుణ్ణి గౌరవించడం మరియు ఇతరులకు సేవ చేయడం. ఇది ప్రపంచాన్ని, లేదా వివాహాన్ని లేదా కుటుంబాన్ని మార్చగల ఒక రకమైన ప్రేమ.

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రీ, మీ కొడుకు నా కొరకైన బలియర్పణగా నా కోసం చనిపోయేంతగా మీరు నన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారో నాకు పూర్తిగా అర్థం కాలేదు, . దయచేసి ఇతరులను త్యాగపూరితంగా ప్రేమించడంలో నాకు సహాయపడండి. దీన్ని చేయగల శక్తి నాలో లేదని నాకు తెలుసు, కాబట్టి దయచేసి మీ ప్రేమను నా హృదయంలో నింపండి, తద్వారా నేను ఆ ప్రేమను ఇతరులతో పంచుకుంటాను. యేసు ద్వారా, నా సోదరుడు మరియు నా బలియర్పణయైన ఆయన ద్వారా, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు