اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما نیز همچون یوشع و اسرائيلیان نیازمند یک یادآوری هستیم که خدا به ما شریعتش را داد تا برای قومش، برکتی باشد. این شریعت به این جهت داده شد که قوم اسرائيل را کمک کند تا در زندگی روزمره شان بر طبق اراده الهی زیست کنند. اگر آنها به روش خدا زندگی میکردند، خدا وعده خود را مبنی بر مبارک ساختن ایشان، عملی مینمود. بعلاوه، خدا خالق است و او بهترین روش را برای نوع بشر میداند که چگونه باید در هماهنگی با اصول و قواعد کائنات زیست. قانون الهی به این منظور وضع نشده بود که مانع از شادمانی و عملکرد قوم خدا شود یا در آن دخالت کند. در عوض، به آنان کمک میکرد تا پیروزی و کامیابی در زندگی را بیابند. همانطور که پولس مکرراً در رساله اش به غلاطیان بیادمان می آورد ما دیگر زیر شریعت نیستیم. اما همانطور که بوسیله روح القدس زندگی میکنیم، شخصیتی که در ما بوجود می آید، بازتابی است از شخصیت عیسی، کسی که شریعت الهی را به انجام رساند و تمام برکاتی را خدا برایمان در نظر دارد، به ما میدهد. حرف آخر: بدنبال اراده خدا بودن و زیستن مثل او، برکتی است برای همه ما!

دعای من

ای پدر مهربان، متشکرم از اینکه در مورد اراده ات با کلمات انسانی سخن گفتی بطوریکه من بتوانم بهتر بدانم که چگونه برای تو زندگی کنم. میدانم که اطاعت کردن از اراده ات منجر به برکت یافتن من و اطرافیانم میشود. مرا با روح قدوست قوی گردان تا شخصیت و فیض تو را در زندگی و نمونه ام کاملاً بفهمم. در اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات