ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจำเป็นต้องได้รับการเตือนเหมือนกับโยชูวา และชาวอิสราเอล ที่ว่าพระเจ้าให้กฎบัญญัติของพระองค์มาก็เพื่อเป็นพระพรแก่คนของพระองค์ กฎบัญญัตินี้มีไว้ช่วยให้คนอิสราเอลใช้ชีวิตในแต่ละวันตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ถ้าพวกเขาใช้ชีวิตในทางของพระเจ้า พระองค์ก็สัญญาว่าจะอวยพรพวกเขา ยิ่งกว่านั้น พระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง พระองค์จึงรู้วิธีที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกับกฎแห่งจักรวาลของพระองค์ กฎบัญญัติของพระองค์ไม่ได้ให้มาเพื่อขัดขวางหรือแทรกแซงความสุขและประสบการณ์ของคนของพระองค์ แต่จะช่วยให้พวกเขามีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในชีวิต เหมือนกับที่เปาโลได้ย้ำเตือนเราในหนังสือกาลาเทียว่า เราไม่ได้อยู่ภายใต้กฎอีกต่อไป แต่การที่เรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ลักษณะที่สะท้อนออกมาให้เห็นคือลักษณะของพระเยซู ผู้ที่เติมเต็มกฎบัญญัติและนำพระพรที่พระเจ้าตั้งใจให้เรามาตลอดมาถึงเรา สิ่งสำคัญที่สุดคือ การทำตามใจพระเจ้า และการใช้ชีวิตตามลักษณะของพระองค์ก็เป็นพระพรสำหรับเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบคุณที่พระองค์พูดความในใจของพระองค์ออกมาเป็นภาษามนุษย์ ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อพระองค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าการเชื่อฟังพระองค์จะเป็นพระพรต่อตัวข้าพเจ้าเองและคนรอบข้างด้วย โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อลักษณะและความเมตตาของพระองค์ จะได้สำแดงออกมาอย่างเต็มที่ในชีวิตและการเป็นตัวอย่างของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น