اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تعداد زيادى از دوستان و همقطاران ادعا ميكنند كه خدا در كنارشان است يا بعبارتي طرف آنهاست. اما در واقع پرسش مهم اين است كه آيا ما طرف خدا هستيم! و اين را بيشتر ميشود با آنچه كه ميطلبيم و انجام ميدهيم تعيين نمود تا با آنچه كه ميانديشيم و ميگوييم. خدا مشتاق بودن با ما است، اما او شخصيت خود را فدا نخواهد كرد تا به ما فيضى ارزان بدهد، فيضى كه ما را دعوت نميكند كه همچون او باشيم. او بدنبال مؤمنيني ميگردد كه شخصيت خود را در جايگاه " مرد عمل بودن" قرار ميدهند.

دعای من

خداى قدوس، عدالت و قدوسيت تو فراتر از من هستند. ميدانم كه بهترين كوشش هاى من، كارهاى بيهوده اى هستند براى رسيدن به اين خصوصيات. با اين وجود، اى پدر عزيز، من مشتاقم كه به هر روش انسانى ممكن، بيشتر شبيه تو شوم. مرا بيش از پيش از حضورت كه با من هستى آگاه ساز در راستاى اينكه من در طلب تو و خصوصيات تو در زندگى خويش هستم. در نام عيساى عادل ميطلبم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات