اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی بی درنگ پس از تعمیدش، با شیطان روبرو شد و به مدت ۴۰ روز سخت، مورد وسوسه قرار گرفت. آیا بیاد می آورید که سخنان آغازین شیطان چه بود؟ «اگر تو پسر خدا هستی...». آیا این عالی نبود که خدا از پیش او را از رابطه ای که داشت، پیش از اینکه مورد پرسش قرار بگیرد، مطمئن ساخته بود؟ امروز عزیزان و محبوبان شما نیازمند شنیدن چه کلماتی از شما هستند؟ شما از زمان سختی ها و امتحانات ایشان باخبر نیستید، فقط میدانید که بوقوع خواهد پیوست، پس به پیش رفته و قبل از اینکه لازم باشد، آنان را مطمئن سازید!

دعای من

ای پدر توانا و مهربان، لطفاً کمکم کن تا کلمات درست تؤام با مهربانی و محبت را به آنانیکه دوستشان دارم بگویم تا در زمان وسوسه، یا هنگامیکه دیگران سعی در دور کردنشان از من را دارند، آنها شکی در مورد محبت من نسبت به خودشان راه ندهند. در نام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات