اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این برکت از دهان برادر عیسی بیرون می آید. او آنرا تجربه کرده بود و فقط آنرا تعلیم نمیداد! یعقوب میدانست که «مقاومت کردن در شرایط دشوار» و«متحمل بودن» چقدر ارزشمند بود، زمانیکه ایمانش تحت حمله قرار داشت. تأکید او بر این بود که خدا ما را دوست دارد و اینکه او چه وعده های بی نظیری به ما در مورد آنچه که در پیش رو داریم، داده است. او میدانست که بالاخره دوره آزمایشی به دوره برکت عظیم مبدل خواهد شد. یعقوب از ما میخواهد که بدانیم خدا مشتاق برکت دادن ما با زندگی است! و بیاد داشته باشید که به همین خاطر بود که او عیسی را فرستاد. (یوحنا۱۰:۱۰)

دعای من

ای پدر و خداوند عزیز، برای تمام زمانهایی که در زیر حمله بودم و تو تقویتم نمودی از تو متشکرم و همینطور برای وقتهایی که درمانده و آمادهٔ انصراف بودم، اما تو مرا نگه داشتی. کلمهٔ«مقاومت و تحمل« را در اعماق جان من بنویس و به من روحیه پایداری و مصمم بودن را عطا کن تا تو را علیرغم شرایط بیرونی زندگیم، خدمت کنم. در نام قدرتمند عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات