ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఈ సూక్తులు యేసు సోదరుడి నుండి వచ్చింది. అతను దానిని కేవలం నేర్పించలేదు కానీ అనుభవపూర్వకంగా తెలియజేసాడు ! తన విశ్వాసం దాడికి గురైనప్పుడు "సహించుట " మరియు "నిలుచుట " విలువైనదని యాకోబుకు తెలుసు. దేవుడు మనలను ప్రేమిస్తున్నాడని మరియు మన ముందు ఉన్నదాని గురించి నమ్మశక్యం కాని వాగ్దానాలు చేశాడని ఆయన ధృవీకరించాడు. చివరికి మన పరీక్ష కాలం గొప్ప ఆశీర్వాద సమయంగా మారుతుందని ఆయనకు తెలుసు. దేవుడు మనకు జీవితాన్ని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటాడు అని యాకోబు తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటాడు! అందుకే ఆయన యేసును పంపాడు. (cf. యోహాను 10:10)

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన యెహోవా మరియు తండ్రీ, నేను దాడికి గురైనప్పుడు మీరు నన్ను బలపరిచినందుకు మరియు నేను అలసిపోయినప్పుడు మరియు నిష్క్రమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు నన్ను నిలబెట్టినందుకు ధన్యవాదాలు. నా ఆత్మలో లోతుగా "పట్టుదల" అని వ్రాసి, నాకు మంచి స్ఫూర్తిని ఇవ్వండి, తద్వారా నా జీవితంలో బాహ్య పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా నేను మీకు సేవ చేస్తాను. యేసు యొక్క శక్తివంతమైన నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు