اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بها پرداخت شده است. فدیه یا خون بها مهیا شده است. داوری خدا بخاطر کارهای ما برای خشنودی او، از ما برگردانیده نشده است، بلکه به این خاطر که او عیسی را برای گناهان ما قربانی نمود. اگر خدا این راه طولانی را پیموده است تا ما را با خودش آشتی دهد و ما را در خانواده اش بپذیرد، ما چگونه میتوانیم اجتناب کنیم؟ ما نباید چنین کنیم! خدای پدر، ما دل های مان را بتو تقدیم میکنیم!

دعای من

ای خدای مهربان، به این نکته واقفم که با گناهم دل تو را شکسته ام و قدوسیت تو را جریحه دار ساخته ام. بنابراین، با کلمات نمیتوانم سپاسگزاری خود را نسبت بتو ابراز کنم. تو از گناه من لطمه خوردی، با این وجود، برای رهایی من از گناه، یک قربانی مهیا کردی و مرا بسوی خویش بازگرداندی. تو را بخاطر فیض و عشقت میستایم، و قول میدهم تا رحمت تو را با دیگران درمیان بگذارم. در نام عیسی، قربانی خود دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات