ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ధర చెల్లించబడింది. విమోచన క్రయధనం అందించబడింది. మనం ఆయనను శాంతింపజేయడానికి చేసిన దేని వల్ల కాదు, మన పాపాల కోసం యేసును స్వయంగా బలి ఇవ్వడం ద్వారా దేవుని తీర్పు తప్పించబడింది. దేవుడు మనలను తనతో సమాధానపరచుకోవడానికి మరియు మనలను తన కుటుంబంలోకి దత్తత తీసుకోవడానికి ఇంత గొప్ప ప్రయత్నం చేస్తే, మనం ఎలా తిరస్కరించగలం? మనం చేయకూడదు! తండ్రీ దేవా, మేము మీకు మా హృదయాలను అందిస్తున్నాము!

నా ప్రార్థన

ఓ దయగల దేవా, నా పాపం మీ హృదయాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసిందని మరియు మీ పవిత్రతను కించపరిచిందని నాకు తెలుసు. కాబట్టి, పదాలు మీకు నా కృతజ్ఞతను తెలియజేయలేవు. మీరు నా పాపం వల్ల బాధపడ్డారు మరియు ఇంకా నన్ను దాని నుండి విమోచించడానికి మరియు మీతో తిరిగి పునరుద్దరించటానికి ఒక త్యాగాన్ని అందించారు. మీ దయ కోసం నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను, మీ ప్రేమకు ధన్యవాదాలు మరియు మీ దయను పంచుకుంటానని వాగ్దానం చేస్తున్నాను. యేసు అను నా కొరకైన త్యాగము ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change