اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شما هر چند وقت يكبار فراموش ميكنيد كه ما در يك نبرد روحانى قرار داريم؟ دشمن ما بطرز فريبنده اى، حسابگر و زيرك است— فوريت يك تهديد را از ميان برميدارد و بنظر ميرسد كه خطر ناپديد شده باشد. اما او هميشه در صحنه است. اما بجاى حدس زدن نقشه هايش و مقابله نمودن با همه حركاتش، پولس رسول بما خاطر نشان ميكند كه از ابزارى كه خدا بما داده است بهره گرفته و در برابر ابليس مقاومت كنيم.

Thoughts on Today's Verse...

How often do you forget that we are in a spiritual war? Our enemy is deceptively cunning — take away the immediacy of a threat and the danger appears gone. But he's there, always. But rather than try to guess his plans and counter all of his moves, Paul reminds us to simply take up the tools God has given us and stand up to the evil one.

دعای من

خداى همه لشكرها، منجى عظيم من، مرا بوسيله قدرت عظيمت از شرير درامان بدار.هر روز بمن در مواجهه با ابليس و ترفندهاى او، حس ضرورت را بده، اما در ضمن با يادآورى اين مطلب كه عيسى پيشاپيش دشمنم را شكست داده است، مرا مطمئن ساز. كمكم كن تا در برابر اين دشمن ايستادگى كنم و نسبت بتو وفادار بمانم. بوسيله عيسى خداوند و منجيم دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Lord of Hosts, my Great Deliverer, protect me from the evil one by your great power. Give me a sense of urgency as I face Satan and his schemes on a daily basis, but also give me confidence that Jesus has already defeated my foe. Help me to stand against this foe and show myself faithful to you. Through Jesus my Lord and Savior I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of افسسيان ١٢:٦-١٣

نظرات