ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం ఆధ్యాత్మిక యుద్ధంలో ఉన్నామని మీరు తరచుగా ఎలా మరచిపోతారు? మన శత్రువు - త్వరగా ముప్పు రావడాన్ని తీసివేసి మరియు ప్రమాదం పోయినట్లు కనిపించునట్లు చేయు మోసపూరితంగా ఉన్నాడు. కానీ అతను ఎప్పుడూ అక్కడే ఉంటాడు. కానీ అతని ప్రణాళికలను అంచనా వేయడానికి మరియు అతని కదలికలన్నింటిని ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నించే బదులు, దేవుడు మనకు ఇచ్చిన సాధనాలను స్వీకరించి, దుష్టుడిని ఎదిరించాలని పౌలు మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు.

నా ప్రార్థన

సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా, నా గొప్ప విమోచకుడా, నీ గొప్ప శక్తితో చెడు నుండి నన్ను రక్షించు. నేను రోజూ సాతాను మరియు అతని పన్నాగాలను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు నాకు అత్యవసర భావాన్ని ఇవ్వండి, కానీ యేసు ఇప్పటికే నా శత్రువును ఓడించాడని నాకు నమ్మకం కలిగించండి. ఈ శత్రువుకు వ్యతిరేకంగా నిలబడటానికి మరియు నేను మీకు నమ్మకమైనవానిగా కనిపించునట్లు నాకు సహాయం చేయండి. నా ప్రభువు మరియు రక్షకుడైన యేసు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు