اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شما هر چند وقت يكبار فراموش ميكنيد كه ما در يك نبرد روحانى قرار داريم؟ دشمن ما بطرز فريبنده اى، حسابگر و زيرك است— فوريت يك تهديد را از ميان برميدارد و بنظر ميرسد كه خطر ناپديد شده باشد. اما او هميشه در صحنه است. اما بجاى حدس زدن نقشه هايش و مقابله نمودن با همه حركاتش، پولس رسول بما خاطر نشان ميكند كه از ابزارى كه خدا بما داده است بهره گرفته و در برابر ابليس مقاومت كنيم.

دعای من

خداى همه لشكرها، منجى عظيم من، مرا بوسيله قدرت عظيمت از شرير درامان بدار.هر روز بمن در مواجهه با ابليس و ترفندهاى او، حس ضرورت را بده، اما در ضمن با يادآورى اين مطلب كه عيسى پيشاپيش دشمنم را شكست داده است، مرا مطمئن ساز. كمكم كن تا در برابر اين دشمن ايستادگى كنم و نسبت بتو وفادار بمانم. بوسيله عيسى خداوند و منجيم دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات