اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما هیچ ادعایی بر خدا نداریم! ما هیچ حقی برای طلب نجات نداریم! ما در خود هیچ قدرتی برای نگهداری حیات نداریم! تنها محبت خدا است که می تواند به ما زندگی، امید و فیض ببخشد. تنها رحمت الهی است که میتواند نجات را برایمان به ارمغان آورد. عیسی بعنوان تنها هدیهٔ خدا می تواند ما را از مرگ — خواب گناه بیدار کند.

Thoughts on Today's Verse...

We have no claim to bring to God! We have no right to demand salvation! We have no power within us that can hold on to life! Only God's love can bring us life, hope, and grace. Only God's mercy can bring us salvation. Only God's gift of Christ can awaken us from the death-slumber of sin.

دعای من

عشق، رحمت، و فیض تو، ای پدر عزیز، مرا نجات داده است. برای تمجید تو، چه می توانم بکنم؟ تو، ای پدر گرامی، قدرت، قدوسیت، و بزرگی خودت را، در رستگاری من نشان داده ای. برای جبران فیضت چه میتوانم بکنم؟ صبر، استقامت، و امانت تو، قلبم را لمس نموده و به من زندگی داده است. کدام کلمات می توانند وسعت محبت من نسبت به تو را بیان کنند؟ پدر عزیزم، سپاسگزارم برای تمام کارهایی که تو برایم انجام داده ای. به اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Your love, mercy, and grace have saved me, dear Father. What can I do to praise you? You have shown your might, holiness, and majesty in redeeming me, dear God. What can I do to repay your grace? Your patience, perseverance, and faithfulness have touched my heart and brought me life. How can I ever find the words to say how much I love you? Thank you, dear Father, thank you for all you have done for me. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of افسسیان ۴:۲-۵

نظرات