ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని వద్దకు తీసుకురావడానికి మాకు ఎటువంటి వాజ్యము లేదు! రక్షణను కోరే హక్కు మాకు లేదు! జీవితాన్ని పట్టుకోగల శక్తి మనలో లేదు! దేవుని ప్రేమ మాత్రమే మనకు జీవితాన్ని, ఆశను, దయను తెస్తుంది. దేవుని దయ మాత్రమే మనకు రక్షణను తెస్తుంది. క్రీస్తు ఇచ్చిన దేవుని బహుమతి మాత్రమే పాపపు మరణ నిద్ర నుండి మనలను మేల్కొల్పగలదు.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, మీ ప్రేమ, దయ మరియు దయ నన్ను రక్షించాయి. నిన్ను స్తుతించటానికి నేను ఏమి చేయగలను? ప్రియమైన దేవా, నన్ను విమోచించడంలో నీ శక్తి, పవిత్రత, ఘనత చూపించావు. మీ దయను తిరిగి చెల్లించడానికి నేను ఏమి చేయగలను? మీ సహనం, పట్టుదల మరియు విశ్వాసం నా హృదయాన్ని తాకి నాకు ప్రాణం పోశాయి. నేను నిన్ను ఎంత ప్రేమిస్తున్నానో చెప్పడానికి పదాలను ఎలా కనుగొనగలను? ప్రియమైన తండ్రీ, మీరు నా కోసం చేసిన అన్నిటికీ ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change