ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่มีอะไรที่จะไปเรียกร้องจากพระเจ้าได้ เราไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องขอความรอด เราไม่มีอำนาจในตัวเราที่สามารถทำให้เรามีชีวิตได้ มีแต่ความรักของพระเจ้าเท่านั้น ที่นำชีวิต ความหวังและพระคุณมาให้กับเราได้ มีแต่ความเมตตาของพระเจ้าเท่านั้นที่นำความรอดมาให้กับเราได้ มีแต่พระคริสต์ซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถปลุกเราให้พ้นจากความตายแห่งบาปได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ความรัก ความเมตตาและพระคุณของพระองค์ได้ช่วยข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรถึงจะสรรเสริญพระองค์ได้หมด พระองค์ได้สำแดงฤทธานุภาพ ความบริสุทธิ์ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการไถ่ข้าพเจ้า พระเจ้าที่รัก ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรถึงจะตอบแทนบุญคุณของพระองค์ได้หมด ความอดทน ความพากเพียร และความสัตย์ซื่อของพระองค์ได้สัมผัสหัวใจของข้าพเจ้าและนำชีวิตมาให้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องสรรหาคำพูดแบบไหนถึงจะมาบรรยายความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อพระองค์ได้หมด ขอบคุณพระบิดาที่รัก ขอบคุณจริงๆสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น