اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در دنیای ما که «سگ، گوشت سگ را می خورد»، در مسابقهٔ ما برای رسیدن به مقام اول و نهایتاً پشت سر گذاشتن تمام رُقَبا، خدا به ما «وای» و «هُش» می گوید! او به ما میگوید که بازایستیم و بفهمیم که ارزشهای ملکوت متفاوت از ارزشهای دنیوی هستند ــ و اینکه بدون خدمت کردن، موفقیتی در کار نیست. او همچنین به ما هشدار میدهد که اگر ما ارزشهای الهی را نادیده بگیریم و خود را بالاتر از رفاه دیگران قرار دهیم یا موفقیت خود را به بهای زیر پا گذاشتن اخلاقیاتمان بدست آوریم، ما را تباه می سازد.

دعای من

ای خدای فیاض، قادر مطلق، و عادل لطفاً مرا قوی بساز تا بتوانم در برابر وسوسه هایی که ناعادلانه، فریبکارانه، و کاذب هستند مقاومت کنم. ای پدر عزیز، من واقعاً می خواهم فردی باشم با عزت نفس،‌ با شخصیت،‌ و مبارک. خواهش میکنم در دیدن تضادهای موجود در دل خودم و اینکه با دیگران با مهربانی رفتار کنم، کمکم کنی، همانگونه که تو با من به نرمی رفتار کرده ای. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات