اندیشه ها در مورد آیه امروز...

محبت بر شخص من متمركز نميشود، بلكه بر ديگران. هر يك از خصوصيات محبت بستگى به طرز فكر توأم با مهربانى، شفقت، و بخشنده بودن دارد و اين طرز فكر ما را كمك ميكند تا به ديگران بعنوان موجوداتى ارزشمند احترام و توجه كنيم و تنها به خود و خواسته هاى خويش ارج ننهيم. اين گفته قديمى چندان تعجبى ندارد" حرف ميانى گناه(sin)حرف I (من) است! وقتيكه "من" از ديگران مهمتر و آنچه كه"من" ميخواهم و اينكه "من" ميبرم، از ديگران چشمگيرتر ميشود، بيشتر از اينكه واقعن نياز ديگران چيست، آنوقت است كه "من" راهم را گُم كرده ام و محبت مسيح را نشان نميدهم.

دعای من

خداى قدوس و پدر فداكار، بمن ياد بده تا به ديگران توجه كنم و همانگونه كه تو آنها را ارزشمند ميدانى من نيز بدانم. من ميدانم كه تو مرا محبت نمودى هنگاميكه من دوست داشتنى نبودم، و مرا نجات دادى زمانيكه من لايق نبودم. كمكم كن تا چشمانم را از خودم بردارم و ديگرانرا ببينم همانگونه كه تو آنان را ميبيني.در نام عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات