ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักไม่ได้สนใจแต่ตัวเอง แต่สนใจคนอื่นด้วย คุณสมบัติแต่ละตัวของความรักนี้ เป็นทัศนคติที่เน้นเรื่องความรักใคร่ เห็นอกเห็นใจ และการให้อภัยคนอื่นๆ มองเห็นคุณค่าของคนอื่น ไม่ได้ให้ความสำคัญหรือความต้องการของตนเองเป็นใหญ่ เหมือนมีคำพูดที่ว่า "ตัวกลางของคำว่าบาป sIn คือตัว "I" คือ ตัว"กู" เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัว "กู" สำคัญกว่าใครๆ "กู" ต้องได้ "กู"ต้องชนะ ไม่สนว่าคนอื่นจะลำบากยังไง เมื่อนั้นตัว "กู" ก็หลงทางและไม่ได้แสดงความรักของพระเยซูคริสต์ออกมาเลย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และพระบิดาผู้เสียสละ โปรดสอนข้าพเจ้าให้ใส่ใจและเห็นคุณค่าของคนอื่นเหมือนกับที่พระองค์ทำด้วยเถิด ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์รักข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าไม่น่ารัก และไถ่ข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าไม่มีค่าอะไรเลย โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าละสายตาจากตัวเองและหันไปสนใจคนอื่นเหมือนกับที่พระองค์ทำด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น